Algemene voorwaarden

Artikel 1 – definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder wederpartij: Iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die, een overeenkomst aangaat met Alfrink Cosmetics BV een order plaatst bij Alfrink Cosmetics BV

 

Artikel 2 – algemene bepalingen

 

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van

Alfrink Cosmetics BV, Alfrink Cosmetics BV wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand.

 

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Alfrink Cosmetics BV deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

2.3 De koopovereenkomst komt tot stand indien door de wederpartij een order bij Alfrink Cosmetics BV wordt geplaatst en deze order door Alfrink Cosmetics BV aan de wederpartij is bevestigd.

 

Artikel 3 – aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 4 – monsters

4.1 indien aan de wederpartij monsters ter beschikking zijn gesteld is wederpartij niet gerechtigd die te verkopen, dan wel voor een doel te gebruiken dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt.

 

Artikel 5 – prijs

5.1 Tenzij in de schriftelijke orderbevestiging anders wordt bepaald zijn de prijzen exclusief BTW.

 

Artikel 6 – levering

6.1 De levering van de goederen geschiedt in Nederland franco afleveradres wederpartij, waarbij

Alfrink Cosmetics BV zich het recht voorbehoudt om zelf de wijze van transport en de verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 

6.2 Alfrink Cosmetics BV behoudt zich het recht voor de wederpartij een bedrag aan orderkosten ín rekening te brengen.

 

6.3 Alfrink Cosmetics BV behoudt zich het recht voor om onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, wanneer dit naar haar oordeel gewenst of noodzakelijk mocht zijn.

 

6.4 Alfrink Cosmetics BV is bevoegd om een bestellíng of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

 

6.5 De leveringstermijn van de goederen zal steeds door Alfrink Cosmetics BV bij benadering worden opgegeven.

 

6.6 Indien Alfrink Cosmetics BV niet in staat is binnen de leveringstermijn te leveren zal zij de wederpartij hiervan z.s.m. op de hoogte stellen.

 

6.7 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij expliciet schriftelijk een uiterste leveringstermijn is overeengekomen.

Artikel 7 – risico overgang en eigendomsvoorbehoud

7.1 Door de levering gaat het risico van de geleverde goederen over op de wederpartij.

 

7.2 De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de wederpartij, nadat volledige betaling van de gekochte goederen, eventueel vermeerderd met de rente en kosten, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 8 – betaling

  1. 1 Betaling dient uiterlijk 14 dagen na de datum van de aankoopfactuur te geschieden.

 

8.2 Indien er een betalingskorting van toepassing is wordt dit uitdrukkelijk op het aankoopoverzicht vermeld.

 

8.3 Indien de wederpartij het bedrag van de aankoopfactuur niet heeft voldaan binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, dan is de wederpartij in gebreke door het enkele verloop van deze termijn zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

8.4 Na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is de wederpartij een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van de aankoopfactuur inclusief BTW van 1,5% per maand.

 

8.5 In geval van niet tijdige betalingen heeft Alfrink Cosmetics BV het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van de wederpartij op te schorten tot volledige betaling van het op basis van het in dit artikel verschuldigde onverminderd haar recht tot ontbinding op basis van het bepaalde in artikel 13.

 

8.6 Alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag komen voor de rekening van de wederpartij.

 

Artikel 9 – reklame

9.1 Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van ontvangst schriftelijk ter kennis van Alfrink Cosmetics BV  te worden gebracht op straffe van niet-ontvankelijkheid.

 

9.2 Gebreken in een deel van de levering geven de wederpartij niet het recht de gehele levering te weigeren.

 

9.3 Reclame kan geen reden zijn voor opschorting van de betalingsverplichting.

 

Artikel 10 – aansprakelijkheid

10.1 Terzaken van de door Alfrink Cosmetics BV verkochte en geleverde artikelen van derden draagt Alfrink Cosmetics BV geen enkele aansprakelijkheid, behalve indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Alfrink Cosmetics BV.

 

10.2 De aansprakelijkheid van Alfrink Cosmetics BV naar de wederpartij is beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

 

Artikel 11 – niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1 In geval van overmacht heeft Alfrink Cosmetics BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

 

 

11.2 Indien zich een geval van overmacht voordoet zal Alfrink Cosmetics BV de wederpartij hiervan onverwijld in kennis stellen.

 

Artikel 12 – tussentijdse beëindiging

12.1 Alfrink Cosmetics BV is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:

– de wederpartij in gebreke is en na ingebrekestelling de nakoming van haar verplichtingen verzuimt;

– de wederpartij of haar bedrijf in staat van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie verkeert of anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.

 

12.2 In geval van ontbinding in de zin van lid 1 van dit artikel is de wederpartij aansprakelijk voor alle reeds door Alfrink Cosmetics BV gemaakte kosten en is zij gehouden die te vergoeden.

 

Artikel 13 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Alfrink Cosmetics BV en de wederpartij en/of derden, welke niet door een minnelijke regeling kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechtscollege in Nederland.